مسیر اروپا

مسیر اروپا: این مسیر پس از طی کردن دریای عدن و دریای سرخ و کانال سوئز کشورهای سوریه (لاتاکیا)، ترکیه ( استانبول) – رومانی (کانستانسا)، اوکراین (چرنومورسک) و سپس اسپانیا ( والنسیا) و بلژیک ( آنتورب) را تحت پوشش قرار میدهد.